Posts in מאמרים

מעמדה של הערת אזהרה בהליכי חדלות פירעון

הערת אזהרה מוסדרת בסעיף 126 לחוק המקרקעין והיא בעיקרה רישום של התחייבות חוזית של בעל זכות במקרקעין כלפי צד ג' לבצע עיסקה במקרקעין לטובת צד ג' או התחייבות חוזית של בעל זכות במקרקעין להימנע מביצוע עיסקה במקרקעין ללא הסכמת צד…

Continue reading »

זכות לפיצויי הפקעה כאשר הזכות בקרקע פקעה

הפקעה של מקרקעין בישראל היא העברה כפויה בתמורה או ללא תמורה של מקרקעין. ההפקעה מתבצעת בהתאם לחוק על ידי רשויות המדינה לצורכי ציבור בלבד. ההפקעה יכולה להתבצע על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, החברה הלאומית לדרכים (מע"צ), חברת החשמל ורשויות…

Continue reading »

רישום בטאבו וכשרות של נכס מקרקעין

הביטוי "רשום טאבו" מבטא עבור רבים בציבור מעין תעודת כשרות או תעודת אחריות לתכונות של נכס מקרקעין מבחינה משפטית, תכנונית וכדומה. האומנם כך? אז"ש, אז זהו שלא, ויש צורך לשבור את המיתוס הזה. הרישום בטאבו אומנם כלי חשוב לבחינת תכונותיו…

Continue reading »

רשות מקרקעי ישראל – תשלום דמי היתר

קיימים כמה סוגים של דמי השימוש בקרקע לרשות מקרקעי ישראל : דמי חכירה, דמי היוון, דמי הסכמה, המשולמים עבור קרקע המוחכרת מרשות מקרקעי ישראל ("המינהל"). דמי חכירה – דמי חכירה (שכירות) המשולמים למינהל על בסיס שנתי למשך 49 שנה. התשלום…

Continue reading »

בית המשפט המחוזי – סיחור אופציה במקרקעין תוך הפקת רווח יזמי אינו מחייב תשלום מס רכישה

ערר בשאלת מיסוי של אופציה במקרקעין, כמשמעותה בסעיף 49י' לפרק חמישי 2 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג – 1963 (להלן – החוק). הדיון נסוב על סיחור אופציה במקרקעין. האם חל עליה מס שבח ומס רכישה או מס הכנסה ?…

Continue reading »

רשות מקרקעי ישראל – תשלום דמי היתר

קיימים כמה סוגים של דמי השימוש בקרקע לרשות מקרקעי ישראל : דמי חכירה, דמי היוון, דמי הסכמה, המשולמים עבור קרקע המוחכרת מרשות מקרקעי ישראל ("המינהל"). דמי חכירה – דמי חכירה (שכירות) המשולמים למינהל על בסיס שנתי למשך 49 שנה. התשלום…

Continue reading »

זכות חוזית כנגד עיקול

במאמר אחר של הח"מ ("בטחונות לרישום עסקאות במקרקעין") סקרתי בקצרה מקצת מההשלכות המשפטיות של עסקאות בנכסים שאינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). בהעדר רישום בטאבו קיים בדרך כלל מנגנון לרישום חלופי של הנכס בספרי מינהל מקרקעי ישראל, מקום שהנכס בנוי…

Continue reading »

אחריות של קונה לבדיקת הנכס

עובדות המקרה- בין מוכרים לקונים נכרת הסכם למכירת בית צמוד קרקע ביהוד. המוכרים הצהירו בחוזה כי הבית נבנה לפי היתר בניה כדין וכי לא ידוע לו על כל אי התאמה , תוספות בניה או ליקוי נסתר בדירה. הקונים  הצהירו מצידם …

Continue reading »

דמי היוון ודמי הסכמה – עדיף להוון במכירה

מינהל מקרקעי ישראל ( "המינהל" ) הוא הגוף המנהל את הקרקעות אשר בבעלות המדינה, רשות הפיתוח וקק"ל והמהווים כ 90% מקרקעות המדינה. המינהל פועל מכח חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך 1960 וחוק יסוד: מקרקעי ישראל. אחד מתפקידו העיקריים של המינהל…

Continue reading »

רישום הערת אזהרה וחובת תום הלב

תחרות בין שני בעלי זכויות קניין, במיוחד כאשר שני קונים מתמודדים על אותו הנכס, מהווה סוגיה מרכזית  בדיני הקניין והמקרקעין. ואלה עיקרי העובדות: שמעון מוכר לראובן קרקע, ראובן משלם את מלוא התמורה לשמעון אך במשך שנים ראובן נמנע מלרשום את…

Continue reading »

Call Now Button