הקמת חברה בע"מ

הקמת חברה בע"מ

חברה או תאגיד ובאנגלית Corporate או Company הינה ישות משפטית שמאגדת אנשים לצורך מטרה משותפת, בדרך כלל לשם הפקת רווחים כספיים. החברה היא ישות משפטית כמו אדם הקיימת במערכת חוקים של כל מדינה בעלת כלכלה מודרנית, והיא הדרך העיקרית לקיומה של פעילות עסקית משותפת המאחדת כמה אנשים.
רעיון החברה נולד על מנת להפחית סיכונים עסקיים מהיזמים. בעוד שבעל עסק אשר איננו מאוגד במסגרת חברה חשוף לכל הסיכונים העסקיים ואחראי אישית לחובות העסק, בחברה המצב שונה. הרעיון המשפטי העומד מאחורי התאגיד / החברה הוא שהתאגיד / החברה, אשר במסגרתה מתנהלת כל הפעילות העסקית, היא גוף משפטי נפרד ושונה ממייסדיו ובעליו.
המייסדים הם בדרך כלל בעלי התאגיד / החברה המחזיקים בה באמצעות החזקת מניות, ונקראים בעלי מניות. המנייה הנה למעשה אגד של זכויות וחובות חוזיות אשר המחזיק בה חב כלפי החברה והחברה חבה כלפיו; לדוגמה, הזכות להשתתף ברווחי החברה. בכך ישנה הפרדה כמעט מלאה בין הישות המשפטית של החברה / התאגיד לבין בעלי המניות שלה.
רק במקרים מיוחדים של חוסר הגינות בולט או הונאה באמצעות שימוש לרעה בקיום הישות המשפטית של החברה / התאגיד מאשר בית המשפט הרמת מסך , הליך המאפשר תביעה ישירה של בעלי המניות בחברה.
רוב החברות בארץ ובעולם מאוגדות כך שבעלי מניותיהם נהנים מאחריות מוגבלת שבאה לידי ביטוי בעת שהחברה נקלעת לחדלות פירעון , דהיינו כאשר גובה חובות החברה עולה על שווי כלל נכסיה. במקרה כזה, בעל מניה לא יהיה אחראי לחובות החברה למעלה משווי הערך הנקוב של מניותיו. לדוגמא אם בעל מניה מחזיק במניות בשווי 100 ₪ ערך נקוב, יהא בדרך כלל אחראי לחובות החברה עד גובה של 100 ₪.
בעליה של החברה מחזיקים בבעלות עליה באמצעות מניות, המשקפות את חלקו של כל אחד מהבעלים ברווחי החברה ובזכויות ההצבעה בה. בדרך כלל מוגבלת אחריותם של בעלי המניות בחברה לחובותיה (ראה ההסבר לעיל), והדבר בא לידי ביטוי בהוספת המילים "בע"מ" או "בערבון מוגבל" בסוף שמה, אך ניתן גם להקים חברה שאחריות בעלי המניות לחובותיה היא בלתי מוגבלת. כך למשל, עורכי- דין או רואי חשבון אשר יש להם אחריות מקצועית אישית כלפי לקוחותיהם, לא יוכלו להקים חברה בערבון מוגבל.

הקמת חברה בע"מ בישראל נעשה כדלקמן:
יש לחתום בפני עו"ד על טפסים שונים:
בקשה לרישום חברה, תקנון חברה, הצהרות בעלי מניות ודירקטורים.
עורך הדין יאשר בין היתר את זהות החותמים בפניו על מסמכי הקמת החברה בע"מ.

 

65996782 Meeting Room

הליך הקמת חברה בע"מ מבוצעת אך ורק במשרדי רשם החברות בירושלים לאחר תשלום האגרה המתאימה. אגרת הקמת חברה בע"מ מתעדכנת מדי שנה ועומדת כיום על סך 2640 ₪ (נכון לשנת 2014). בנוסף יש לשלם אגרה שנתית לרשם החברות העומדת על סך 1131 ₪ או 1503 ₪ , תלוי במועד תשלום האגרה (נכון לשנת 2014).

בעת הקמת חברה יש לקבוע מספר דברים:

  1. שם החברה – רצוי לתת 2 עד 3 שמות חלופיים מאחר ורשם החברות בודק באם השם תפוס או אפילו דומה לשם חברה שכבר קיימת. שם זהה או דומה לשם חברה קיימת יעכב את הקמת החברה.
  2. זהות בעלי המניות וחלוקת המניות ביניהם. כדי להימנע מעיכוב בהקמת החברה יש לבדוק האם המבקשים להקים את החברה הינם בעלי מניות בחברה אחרת אשר הינה במעמד של חברה מפרת חוק (חברה שיש לה חובות ברשם החברות) או האם המבקשים להקים את החברה הינם במעמד של חייבים מוגבלים באמצעים בהוצאה לפועל או חייבים בהליכי פשיטת רגל. במקרים כאלו רשם החברות יסרב לבקשה להקים את החברה.
  3. הון רשום – לדוגמא 1000 ₪ ערך נקוב שבקופת החברה. זהו הון וירטואלי הרשום בתקנון החברה.
  4. הון מונפק – לדוגמא מתוך 1000 ₪ שבקופת החברה, החברה מנפיקה לכל אחד מבעלי מניותיה 100 ₪. אם יש 2 בעלי מניות יונפקו 100 ₪ לכל בעל מניה וסה"כ 200 ₪ הון מונפק.

הליך פתיחת חברות הינו הליך פרוצדוראלי בעיקרו האורך מספר ימים בודדים ולאחר שמסמכי הקמת החברה מועברים לרשם החברות (כיום המסמכים משוגרים לרשם החברות בדואר אלקטרוני), שם החברה נבדק במשרדי רשם החברות ומונפקת תעודת התאגדות שהיא תעודת הרישום של החברה. הקמת החברה מתרחשת למעשה עם הנפקת תעודת ההתאגדות של החברה.

קיימים שני סוגים עיקריים של חברה:

  1. חברת יחיד (בעל מניות אחד שהוא גם דירקטור), מהירה יותר ואורכת עד 24 שעות ממועד קבלת מסמכי הבקשה להקמת החברה ברשם החברות.
  2. חברה עם יותר מבעל מניות אחד או חברה שאין בה זהות בין בעל המניות לבין הדירקטור. ההקמה אורכת עד 3 ימי עסקים, ממועד קבלת מסמכי הבקשה להקמת החברה ברשם החברות.

חוק החברות קובע בפירוט את האורגנים (הגופים) הפועלים בשם ועבור החברה:
האספה הכללית של בעלי המניות, הדירקטוריון, המנהל הכללי וכן כל בעל תפקיד שעל פי דין, או מכוח תקנון החברה , רואים את פעולתו בעניין מסוים כפעולת החברה לאותו עניין. החוק מפרט את סמכויותיהם של כל אחד מאורגנים אלה.
חברה פרטית היא חברה שהונה מוחזק בידי גורם פרטי או מספר מצומצם של בעלים.
לפי סעיף 1 לחוק החברות, חברה ציבורית הינה "חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, ומוחזקת בידי הציבור."
על פי רוב חברה פרטית הופכת לחברה ציבורית כאשר ישנו רצון מצד בעלי החברה לגייס כספים מהציבור ע"י הצעת מניותיה לציבור הרחב באמצעות הנפקת מניות ראשונית לציבור, ואחר כך קיום מסחר שוטף במניות החברה באמצעות הבורסה לניירות ערך.

× איך אפשר לעזור?