התיישנות דוחות

התיישנות דוחות

התיישנות העבירה – על הרשות המקומית לשלוח את הדוח הממוחשב בדואר רשום לכתובת המגורים של בעל הרכב תוך 12 חודשים ממועד ביצוע ורישום העבירה. במידה והדוח הממוחשב לא נשלח במהלך התקופה הנ"ל, העבירה התיישנה ולא ניתן לפעול לגביית הקנס שהוא בעצם העונש על העבירה. שימו לב, אין חשיבות לעובדה אם קיבלתם או לא קיבלתם בפועל את הדואר הרשום לידיכם, די שהרשות המקומית הוכיחה ששלחה את הדוח בדואר רשום לכתובת שלכם המעודכנת במשרד הפנים. התעלמות מהדואר הרשום ואי איסופו לא פוטרת אותכם ותיחשבו בכל מקרה למי שקיבלו אותו, אם נשלח לכתובת שלכם.

התיישנות העונש – הקנס או העונש על העבירה מתיישן לאחר 3 שנים מהמועד שבו הקנס הפך לחלוט. מה הכוונה עונש חלוט? הכוונה למועד שבו העונש הוא סופי וכבר לא ניתן לערער עליו. הקנס על הדוח הופך לחלוט לאחר שעברו 90 יום ממשלוח הדוח בדואר רשום. במידה וחלפו מאותו מועד 3 שנים שבמהלכן הרשות המקומית לא נקטה בפעולות לגביית הקנס, הקנס מתיישן והרשות מנועה מלנקוט בפעולות גביה כלשהם. לפי גישת הרשויות המקומיות כל שליחת דרישות תשלום בדואר היא פעולה לצורך גבייה שיש בה כדי לשבור את רציפות תקופת ההתיישנות של 3 השנים.

בקשה לביטול דוח או בקשה להישפט – יש לשלוח בקשה לביטול הדוח תוך 30 יום מקבלת הודעה לתשלום הקנס בדואר. יש אפשרות לבקש להישפט תוך 90 יום מקבלת הודעה לתשלום הקנס (כמו הזמן המוקצב לתשלום הקנס).

 

 

× איך אפשר לעזור?