פגמים בכריתת חוזה

פגמים בכריתת חוזה

טעות – סעיף 14 לחוק החוזים – מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך (על הטעות של הצד השני), רשאי לבטל את החוזה. ואם הצד האחד לא ידע ולא היה עליו לדעת על הטעות של הצד השני, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; ובמקרה כזה רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה. "טעות" לענין סעיף זה יכולה להיות טעות בעובדה או טעות בחוק, אך לא טעות בכדאיות העיסקה. למשל טעות במחיר העסקה, היא לא טעות ועל כל צד לעיסקה לבדוק היטב את כדאיות העיסקה.

הטעיה – סעיף 15 לחוק החוזים-   מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעה אותו הצד השני או מי מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לצורך זה "הטעיה" – לרבות אי-גילוי עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד האחד לגלות לצד השני.

כפיה – סעיף 18 לחוק החוזים- מי שהתקשר בחוזה עקב כפיה שכפה עליו הצד השני, בכוח או באיום, רשאי לבטל את החוזה, מרגע שנודע לו על הפסקת הכפיה.

עושק – סעיף 19 לחוק החוזים-   מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול מצוקתו או עקב חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר ניסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מהמקובל, רשאי לבטל את החוזה.

כיצד מבטלים חוזה שנפל בן פגם ?
סעיף 20 לחוק החוזים – ביטול החוזה יהיה בהודעת הצד המבטל לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה – תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפיה. כלומר, די בהודעה בכתב, רצוי בדואר רשום, לצד השני לחוזה או לעו"ד שמייצג אותו.

מהי התוצאה של ביטול החוזה? השבה של כל מה שהוחלף בין הצדדים במסגרת החוזה.
סעיף 21 לחוק החוזים – משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני את מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה יש לשלם לצד השני את השווי הכספי של מה שקיבל.

משרדנו עוסק ומתמחה מזה שנים בתחום דיני החוזים ונותן ללקוחותיו שירותים מגוונים בתחום החוזים הנדל"ניים, העסקיים, המסחריים והחוזים המשפחתיים כגון :

  • הסכם מכר או שכירות למגורים/ לנכס מסחרי/קרקע , הסכם יזמות בהייטק, ומיחשוב
  • הסכם הלוואה ומישכון, הסכם הפצה ושיווק, הסכם זכויות יוצרים
  • הסכם שמירת סודיות NDA, הסכם מתן שירותים/עבודה/ העסקה, הסכם נאמנות
  • הסכם שותפות עסקית, הסכם מייסדים לחברה, הסכם שיתוף בין שותפים במקרקעין
  • הסכמים משפחתיים- הסכמי מתנה, הסכמי ממון, הסכמי גירושין, ועוד.

 

2 עטים נובעים

 

× איך אפשר לעזור?