מינוי אפוטרופוס

מאמרים אחרונים

מינוי אפוטרופוס

לפי סעיף 33 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 יכול בית המשפט למנות אפוטרופוס לאדם במקרים הבאים:

 1. לקטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו פסולי-דין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם או במקרה שההורים אינן מסוגלים או נמנעים מלמלא את חובותיהם כלפי הקטין.
 2. לפסול דין , לדוגמא, לוקה בשכלו, לוקה בנפשו.
 3. לאדם שאינו יכול לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו.
 4. לאדם שאין אפשרות לזהותו.
 5. לעובר.

בקשה למינוי אפוטרופוס תוגש בידי בן זוגו או קרובו של האדם עליו מבוקשת האפוטרופסות או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.
אפוטרופוס יכול להתמנות לגוף או / וגם לרכוש של החסוי.
אפוטרופוס לגוף – אחראי לכל הקשור לטיפול בבריאות ורווחת החסוי.
אפוטרופוס לרכוש – אחראי לכל הקשור לניהול נכסיו של החסוי והפקת פירות (רווחים) מהם לטובת החסוי.

מי יכול להתמנות כאפוטרופוס 

יכול להתמנות אפוטרופוס כל אחד מאלה :אדם יחיד, תאגיד, האפוטרופוס הכללי, ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה .

עדיפות במינוי האפוטרופוס
בית-המשפט ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות הענין המתאים ביותר לטובת החסוי.
במינוי אפוטרופוס לקטין ייתן בית המשפט עדיפות לאדם מתאים שהוא בן משפחתו של הקטין, אלא אם כן מצא כי בנסיבות הענין יהיה זה לטובת הקטין למנות לו אפוטרופוס שאינו בן משפחה"בן משפחה" – אח, אחות, הורה של הורה, אח או אחות של הורה, בן זוג או בת זוג של הורה.
לפני מינוי האפוטרופוס ישמע בית-המשפט את דעת החסוי ויתרשם באם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו.
לא יתמנה אפוטרופוס אלא מי שהביע לבית-המשפט את הסכמתו לכך.
אפוטרופוס של קטין חייב לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן חייב הוא בשמירת נכסי הקטין כולל ניהולם ופיתוחם. הוא רשאי להחזיק בקטין ולקבוע את מקום-מגוריו והוא מוסמך לייצגו בכל ענין והכל אם לא הגביל בית-המשפט את תפקידו כאפוטרופוס, והוא הדין, בשינויים המחוייבים, באפוטרופוס של פסול-דין.
אפוטרופוס שאינו של קטין או של פסול-דין (למשל, אדם קשיש) חייב לדאוג לענינים שנמסרו לו על ידי בית-המשפט.
במילוי תפקידיו חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת החסוי כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות הענין.
בעניני האפוטרופסות חייב האפוטרופוס לשמוע את דעת החסוי אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו.   החסוי חייב למלא אחרי הוראות האפוטרופוס בעניני האפוטרופסות שנקבעו על ידי בית-המשפט.
החסוי חייב למלא אחרי הוראות האפוטרופוס בעניני האפוטרופסות שנקבעו על ידי בית-המשפט.
בית-המשפט רשאי, לבקשתו של האפוטרופוס או של היועץ המשפטי לממשלה או של צד מעוניין ואף מיזמתו הוא, לתת לאפוטרופוס הוראות בכל ענין הנוגע למילוי תפקידיו וכן רשאי בית-המשפט, לבקשת האפוטרופוס, לאשר פעולה שעשה.
בית-המשפט רשאי, אם ראה סיבה מיוחדת לכך, למנות לחסוי יותר מאפוטרופוס אחד. משעשה כן, יחליט בית-המשפט אם להטיל את תפקידי האפוטרופסות על האפוטרופוסים במשותף או לחלקם ביניהם.

סמכויות האפוטרופוס ואישור בית המשפט
האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; בפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לייצג את החסוי מבלי שבית-המשפט אישרן מראש:

 1. העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשיה, במלאכה, במסחר, או של דירה.
 2. השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה.
 3. פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק.
 4. נתינת מתנות זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין.
 5. נתינת ערבות.
 6. פעולה אחרת שבית-המשפט קבע בצו-המינוי או לאחר מכן, כטעונה אישור כאמור.

7914628e-8639-47ec-b40b-f569cbe9afcc

פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים
בפעולה משפטית בין החסוי לבין האפוטרופוס או בין בן-זוגו או קרוביו של האפוטרופוס, זולת מתנות הניתנות לחסוי, ובפעולה משפטית בין החסוי לבין חסוי אחר של אותו אפוטרופוס, אין האפוטרופוס מוסמך לייצג את החסוי מבלי שבית-המשפט או אפוטרופוס אחר שנתמנה למטרה זו אישרן מראש.
פעולה של אפוטרופוס הטעונה הסכמה או אישור של בית המשפט תהא בת-תוקף אף באין הסכמה או אישור כזה אם נעשתה כלפי אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהיא טעונה הסכמה או אישור של בית המשפט
כספי החסוי, במידה שאינם דרושים לצרכיו השוטפים, חייב האפוטרופוס להחזיקם או להשקיעם כדרוש לשם שמירת הקרן והבטחת פירות באחד הדרכים שקבע לכך שר המשפטים בתקנות או בדרך שהורה בית-המשפט.

פרטה
האפוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי, תוך 30 ימים מיום מינויו, מסמך הקרוי פרטה , דו"ח של כל נכסי החסוי, כולל חובותיו, זולת אם פטר אותו האפוטרופוס הכללי מחובה זו או קבע מועד אחר להגשת הפרטה.

שכר האפוטרופוס
בית-המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר. שכר האפוטרופוס שנקבע על ידי בית-המשפט חל על החסוי ורשאי האפוטרופוס לקבלו מנכסי החסוי.

אחריות האפוטרופוס
האפוטרופוס אחראי לנזק שגרם לחסוי או לרכושו. בית-המשפט רשאי לפטור אותו מאחריותו, כולה או בחלקה, אם פעל בתום-לב ונתכוון לטובת החסוי. האפוטרופוס אינו נושא באחריות אם פעל בתום-לב לפי הוראות בית-המשפט או קיבל אישורו, אם מראש ואם למפרע.

ערבות מהאפוטרופוס
בית-המשפט רשאי, לפני מינויו של אפוטרופוס או אחרי כן, לדרוש שהאפוטרופוס ישעבד נכסים או ימציא ערבות להבטחת מילוי תפקידיו וחובותיו, ורשאי בית-המשפט, בכל עת, לדרוש ערובה נוספת או לשחרר ערובה שניתנה, כולה או מקצתה.

התפטרות או פיטורי האפוטרופוס
האפוטרופוס רשאי, על ידי הודעה בכתב לבית-המשפט, להתפטר מתפקידו; ההתפטרות אינה תופסת אלא אם בא עליה אישור בית-המשפט ומן היום שנקבע לכך באישור.
בית-המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס אם לא מילא תפקידיו כראוי או אם ראה בית-המשפט סיבה אחרת לפיטוריו.

פקיעת האפוטרופסות
אפוטרופסות על קטין פוקעת בהגיעו לבגרות. על פסול-דין – עם ביטול פסלותו על ידי בית-המשפט; על מי שאינו קטין או פסול-דין – אם קבע בית-המשפט שחדלו סיבות האפוטרופסות או שהושגה מטרתה. פקיעת אפוטרופסות כזאת היא מן היום שנקבע לכך על ידי בית-המשפט. אפוטרופסות על כל אדם פוקעת במות החסוי.

סיום תפקידו של האפוטרופוס
בהתפטרותו ובפיטוריו של האפוטרופוס ובפקיעת האפוטרופסות חייב האפוטרופוס – ובמותו חייבים יורשיו- למסור לחסוי או למי שקבע בית-המשפט את נכסי החסוי הנמצאים בידו או בפיקוחו, ואת המסמכים הנוגעים לנכסים אלה. רשאי בית-המשפט להורות שהאפוטרופוס יהא חייב ומוסמך לסיים פעולות שבית-המשפט קבע, במידה שהדבר דרוש לטובת החסוי, רכושו או עזבונו.

בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף / רכוש – פתיחת תיק

 1. יש למלא טופס בקשה למינוי אפוטרופוס ולחתום על תצהיר בפני עו"ד המאמת את עובדות הבקשה.
 2. בבקשה ובתצהיר יפרט המבקש במדויק את פרטי החסוי/ה מצבו/ה הרפואי ו/או הנפשי וכן אתהסיבות בגינן דרוש מינוי אפוטרופוס לחסוי/ה .כמו כן יציין המבקש את פרטיו המלאים ת.ז. כתובתמלאה ומס 'הטלפון וכן את פרטי המשיב/ים הנוספים לבקשה (ראה סעיף 3 להלן) במידה וישנם כאלו זאת בנוסף לב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים
 3. יש להחתים את בני המשפחה מדרגה ראשונה של החסוי/ה (הורים ,אחים ילדים) על טופס כתבההסכמה למינוי אפוטרופוס .ניתן להחתימם בפני פקיד סעד / מזכירות בית משפט. בני משפחה שאינםמסכימים למינוי ו/או שאינם מסכימים לחתום על טופס כתב הסכמה – יש לצרפם כמשיבים לבקשה.
 4. יש לצרף לבקשה תעודות רפואיות המעידות על מצבו הנפשי ו/או הרפואי של החסוי/ה.
 5. הבקשה תוגש ב 4 -עותקים ועותק נוסף לכל משיב נוסף.
 6. על המבקש/ת לשלם אגרה במזומן או בכרטיס אשראי בגין הבקשה למינוי אפוטרופוס.

משרדנו מספק ללקוחותיו שירותים בתחום זה ובכלל זה:
בקשות למתן צו קיום צוואה/ צו ירושה, עריכת צוואות אישיות וצוואות הדדיות, ייצוג בהתנגדויות לבקשה למתן צו קיום צוואה, ניהול עיזבונות, הגשת בקשות לבית המשפט למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש.

× איך אפשר לעזור?