עיזבון ומנהל עיזבון

מאמרים אחרונים

עיזבון ומנהל עיזבון

עיזבון הנו סך הזכויות והחובות, הנכסים והרכוש שהיו לאדם בעת מותו. חוק הירושה קובע כי רק כספים אשר יש לשלמם לאחר פטירתו של אדם על פי חוזה ביטוח, חברות בקרן פנסיה או בקופת תגמולים, אינם נכללים במסגרת נכסי העיזבון וכספים אלה מתחלקים בין המוטבים שהמנוח ציין אותם ככאלה ברישומי קרן הפנסיה, קופת הגמל ו/או חוזה הביטוח. לעומת זאת העיזבון מתחלק בין יורשי הנפטר, לפי ההוראות בצוואתו. אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, העיזבון מחולק בהתאם לחוק הירושה.

מנהל עיזבון מתמנה מטעמו של האפוטרופוס הכללי ותפקידו לכנס את כל נכסי העיזבון, לשלם את חובות העיזבון ולחלק את יתרת העיזבון בין היורשים. על מנהל העיזבון להגיש דו"ח פרטה ודו"חות לאפוטרופוס הכללי, בקשות שונות לבית המשפט, והליכים נוספים מטעם היורשים.

מנהל העיזבון והיורשים יכולים להגיע להסכם בין יורשים, ולקבוע את דרך חלוקת העיזבון, בשונה מהקבוע בצו הירושה או בצוואה. המנהל אחראי על ניהול כל העיזבון בשלמות עבור כל היורשים, ולא ניתן למנות מנהל עיזבון רק לחלק או לחלקים של העיזבון, או מנהל עיזבון שיפעל רק מטעמם של חלק מן היורשים.

ברוב המקרים נהוג לא למנות מנהל עיזבון, גם אם המנוח ציין זאת במפורש בצוואה שלו, למעט מקרים שבהם יש חילוקי דעות בין היורשים, או במקרים שבהם לא ניתן לאתר חלק מן היורשים.

כמנהל עיזבון יכול להתמנות:

  1. מי שהנפטר ציין בצוואתו כמנהל עיזבון.
  2. כל אדם המוסכם על כל היורשים בצוואה גם אם אינו מוזכר בה.
  3. כל אדם המוסכם על כל היורשים על פי חוק, כשאדם לא השאיר אחריו צוואה.

בכל מקרה אחר או כאשר מבקשים מינוי של מנהל עיזבון זמני יש להגיש את הבקשה לבית המשפט לעניני משפחה באזור בו התגורר הנפטר.

כל יורש או זוכה בצוואה רשאי לבקש מינוי מנהל עיזבון זמני כדי לשמור על נכסי העיזבון, גם לפני קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה. בקשה למינוי מנהל עיזבון יש להגיש לרשם לענייני ירושה. במקרים שבהם הבקשה אינה בהסכמת כל היורשים, בקשה כזו מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה באזור בו התגורר של הנפטר.

הסכם חלוקת עיזבון
יורשים של עיזבון, בירושה על פי חוק או בירושה לפי צוואה, יכולים לערוך ביניהם הסכם, המחלק את העיזבון בשונה מאופן החלוקה הקבוע על פי החוק או הצוואה, וזאת כל עוד

לא שולמה תמורה נוספת כלשהי לאחד היורשים בכסף או בשווה כסף ממקור שמחוץ לכספי העיזבון. הסכם כזה כל עוד הוא עומד בתנאי של אי תשלום תמורה ממקור מחוץ לכספי העיזבון פטור מכל מס ו/או דיווח לרשויות המס.

pen Wills BW‭

× איך אפשר לעזור?